II edycja Konferencji - zapraszamy
Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło wdrażanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I  - III”.  W latach 2010 - 2013 samorządy wojewódzkie otrzymają 624 miliony złotych na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz organizację dodatkowych zajęć, wychodzących naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po „Radosnej szkole” to kolejny program skierowany do uczniów klas początkowych.

Jak organy prowadzące i szkoły powinny przygotować się do wdrożenia wytycznych MEN? Jak opracować Szkolny Program Indywidualizacji? Co to jest Indywidualny Plan Rozwoju i jak go napisać? Tym i innym problemom poświęcona będzie już druga edycja konferencji:

„Edukacja nakierowana na każde dziecko – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Śląskiego

Program konferencji:

13.00 - 14.00 - Akredytacja. Zwiedzanie stoisk wydawniczych.

14.00 - 14.15 - Uroczyste otwarcie konferencji.

14.15 - 14.45 - Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń Trening potencjalności, czyli kreacyjny klucz do indywidualizacji

14.45 - 15.15 - Barbara Sosna Edukacja nakierowana na każde dziecko

15.15 - 16.00 - Przerwa - lunch.

16.00 - 16.30 - Przedstawiciel Referatu Wsparcia Systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego: Przedstawienie założeń projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

16.30 - 17.00 - Maria Lorek Jak szkoła powinna przygotować się do realizacji założeń projektu MEN dotyczącego indywidualizacji w nauczaniu i wychowaniu?

17.00 - 17.30 - Katarzyna Sośniak  Diagnoza i obszary wsparcia w Szkolnym Programie Wspierania Uczniów.


Data i miejsce Konferencji:

12.01.2011r. (środa) w godz. 14.00 – 17.30;

Katowice – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7, aule dolna i górna

Odpłatność dla uczestników Konferencji – 35 zł. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, w tym wzorcowy Program Indywidualizacji do zaadaptowania w każdej szkole, poczęstunek kawowy, lunch, oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Ponadto, podczas konferencji będzie można zapoznać się z bogatą ofertą wydawniczą i wyposażenia szkół.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Konferencji – ze względów organizacyjnych  prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie SNEP (www.snep.edu.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej  informacji o Konferencji na stronach Organizatorów tj. Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej (www.snep.edu.pl) oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (www.womkat.edu.pl)

Wykładowcy w trakcie konferencji

Katarzyna Krasoń – dr hab. Prof. Uniwersytetu Śląskiego i prof. Akademii Muzycznej w Katowicach. Kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UŚ w kadencjach 2007-2008; 2008-2012. Członek Sekcji Pedagogiki Szkolnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (od 2008). Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku pedagogika (od 2010). Zajmuje się edukacją i wychowaniem dziecka w wieku wczesnoszkolnym, w szczególności perspektywą obcowania kilkulatka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, muzyką, teatrem i tańcem, zarówno w wymiarze odbiorczym, jak i twórczym czy ekspresyjnym. Zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii ekspresyjnej. Jest twórczynią metody kinestetycznej interpretacji poezji stosowanej w edukacji. Posiada bogaty dorobek naukowy i artystyczny. Jest autorką 7 książek oraz redaktorką 12 tomów zbiorowych współautorskich (m. in. Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie. Przestrzenie sztuki dziecka. Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej, Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki. Jest również założycielką Centrum Ekspresji Dziecięcej w Katowicach. Od 2003 roku organizuje Ogólnopolskie Festiwale Ekspresji Dziecięcej oraz Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat Sztuka i Edukacja, Edukacja przez Sztukę.

Barbara Sosna - ceniony i doświadczony nauczyciel doradca metodyczny z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Jest zastępcą koordynatora nauczycieli kształcenia zintegrowanego województwa śląskiego. Bierze czynny udział w opracowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć związanych z doskonaleniem nauczycieli. Na zlecenie RODN „WOM” w Katowicach prowadziła wiele szkoleń rad pedagogicznych. Jest wykładowcą na kursie kwalifikacyjnym z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem.

W latach 2008-2010 we współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadziła szkolenia dla nauczycieli w zakresie „Diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” Wprowadzała nową podstawę kształcenia ogólnego wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Pani Barbara Sosna jest inicjatorką powstania w powiecie bieruńsko – lędzińskim klas integracyjnych.

Współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3 pn. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Maria Lorek – mgr pedagogiki, dyrektor Zespołu Szkół oraz Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego Fundacji „Elementarz”, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, autorka programów nauczania ( w tym również do pracy z grupą mieszaną wiekowo), przewodników metodycznych, kilkudziesięciu podręczników dla klas I – III oraz wychowania przedszkolnego, m.in. „Elementarz Pierwszej Klasy”, „Ele –Mele”, „Czarodziejski Dywan”, Seria wydawnicza „Słońce na stole” , „Małe Przedszkole”, redaktor naczelny biuletynu „Nauczyciel z klasą”. Współautorka programu nauczania i internetowego podręcznika dla dzieci w wieku 5 – 9 lat przebywających poza granicami kraju „Rok Polski” – praca na zlecenie MEN. Współautorka programu nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I -III „Ja i my”.

Katarzyna Sośniak - psycholog, polonista. Ukończyła psychologię i filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Posiada kwalifikacje z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Od 2008 roku współpracuje z Fundacją „Elementarz” w Katowicach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą (od wieku przedszkolnego po gimnazjum) oraz ich rodzicami. Jest współautorem programu edukacyjnego „Bezpieczny i przyjazny stadion”, którego celem jest podnoszenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz Programu nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I III „Ja i my”. Interesuje się psychologią dziecka, zagadnieniem mediacji (w szczególności mediacji rówieśniczej) oraz psychoterapią. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji – jest trenerem Śląskiej Szkoły Trenerów „Meritum”.

 

 

Ważne informacje dla Dyrekcji i Nauczycieli Szkół Podstawowych:

Nie przegapmy okazji na zdobycie pieniędzy dla swoich szkół !

Projekt zapewni każdemu uczniowi z klas I - III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi  i rozwojowymi.

Każda szkoła może otrzyma nie mniej niż 30 tysięcy złotych, po sformułowaniu zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za indywidualizację nauczania, określeniu potrzeb uczniów i opracowaniu programu zajęć.

Więcej informacji o Projekcie znajdziecie państwo na stronie www.men.gov.pl