"Wielcy Obywatele Małych Szkół"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, 
w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) zdobyło bardzo wysoką liczbę
punktów i została wybrana do realizacji projektu

"Wielcy Obywatele Małych Szkół".

Projekt realizowany będzie w szkołach prowadzonych przez Państwa w okresie 01.05.2017 r.- 31.12.2017 r.

Do celów głównych projektu należy:

 • Zwrócenie społecznościom skupionym wokół 8 Małych Szkół uwagi na rolę aktywności obywatelskiej
  w rozwiązywaniu problemów i możliwość współdecydowania o rozwoju lokalnym poprzez informacje
  skierowane do uczniów, ich rodziców i mieszkańców wszystkich gmin biorących udział w  projekcie.
 • Zwiększenie świadomości i promowanie partycypacyjnego modelu demokracji w oparciu o ideę:
  Mała Szkoła - Wielcy Obywatele, poprzez opracowanie i wydanie biuletynu "Nauczyciel z klasą"
  z przewodnim tematem ,,Mała Szkoła jako centrum rozwoju lokalnego" oraz promocję
  w mediach i Internecie przez cały okres trwania projektu i po   jego zakończeniu.
 • Zwiększenie umiejętności nauczycieli poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń małych szkół
  objętych projektem w rozwiązywaniu lokalnych problemów w formule internetowych relacji,
  oraz poprzez opracowanie 16 scenariuszy zajęć aktywności obywatelskiej
 • Wzrost aktywności i postaw obywatelskich (w tym rodzicielskich) wśród uczniów,
  ich rodziców i mieszkańców, poprzez udział w treningach aktywności obywatelskiej,
  organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin oraz realizację przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej

Rodzaj zadania publicznego:

2. Aktywne społeczeństwo

Numer i nazwa kierunku działania:

5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej

Strefa pożytku publicznego:

16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania:

Wielcy Obywatele Małych Szkół

Okres trwania:

od 2017-05-01 do 2017-12-31