Projekt jest odpowiedzią na konkurs POKL/I/9.1.2/PN/13 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

Poprawienie jakości kształcenia w SP Fundacji Elementarz w Jankowicach poprzez adaptację metod opartych o koncepcję BLP (Building Learning Power) realizowanych w postaci zajęć dodatkowych, opiekę psychologiczną oraz szkolenia nauczycieli, wizyty studyjne i polskie opracowanie „My Learning Log”. Podniesienie kompetencji matematycznych, informatycznych i posługiwania się językiem obcym z wykorzystaniem BLP u około 24 uczniów w SP Jankowice. Wzrost motywacji i kompetencji uczenia się uczniów poprzez treningi skutecznego uczenia się oparte o koncepcję BLP w SP Jankowice. Zminimalizowanie trudności w nauce matematyki u 8 uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Wzbogacenie metod pracy 7 nauczycieli poprzez adaptację koncepcji BLP i przekazanie dobrych praktyk przez partnera zagranicznego w trakcie szkoleń i wizyt studyjnych w Anglii w okresie trwania projektu.

Zadania:

1. Przygotowanie do realizacji projektu (I-III.2014)

• Szkolenie wstępne dla n-li. Program: ogólne założenia koncepcji Building Learning Power oraz równość szans k i m - 8 h - opiekun metodyczny

• Opracowanie publikacji „Indywidualny Dziennik Uczenia się" - prac. naukowy współprac. z prof. G. Claxtonem.

• Opracowanie programów zajęć dodatkowych nauczyciele pod kierownictwem opiekuna metodycznego.

2. Realizacja zajęć dla 28 u. (II.14-VI.15 - 52 tyg. zaj. dla grup 7 -8 osobowych) Zaj. odbywały się będą na terenie szkoły.

a) Treningi Skutecznego Uczenia - 2 h tyg. dla 4 grup Zajęcia ukierunkowane na wzrost motywacji, rozwój kompetencji uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, wdrażające nową, innowacyjną formę nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne to jest koncepcję BLP - Building Learning Power, uszczegółowioną w zad. 2. Zaj. rozpoczną się kilkunastominutową rozgrzewką - ruchowych ćwiczeniach kinezjologicznych wykorzystujących harmonijne współdziałanie lewej i prawej półkuli mózgowej oraz krótkich zadaniach rozwijających wyobraźnię. Zasadniczy program będzie opierał się na strategii KWL. Posłużymy się metodami aktywizującymi: myślące kapelusze E. de Bono, poker kryterialny, piramida priorytetów, synektyka, burza mózgów, mapa myśli itp. Po zajęciach uczniowie wypełnią „Indywidualny Dziennik Uczenia się" (polska adaptacja publikacji Partnera). Dziennik pozwoli na analizę procesu uczenia się: Czego się nauczył(a)em? Co dalej - jakie mam plany do dalszej nauki? Uczniowie przejawiający talenty w jakiejś dziedzinie będą asystentami nauczyciela - z szarfą „Zadaj mi pytanie, jestem ekspertem z (np. matematyki)". Tematyka będzie dotyczyła różnych dziedzin, jednak nacisk położony zostanie na zagadnienia mat-przyr, w tym ekologiczne, oraz związane z równością szans k. i m. Będzie nawiązywała do zainteresowań uczniów. Podczas zajęć będziemy kształcić wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im nauczyć się tego, z czym mają trudności na lekcjach, przygotujemy ich, by mogli współpracować ze sobą, zarządzać własnym stresem, diagnozować swój najlepszy styl uczenia się i z niego korzystać, wyrobimy szacunek dla innych, nauczymy efektywności działania, motywacji, pokażemy jak ćwiczyć mózg aby efektywnie przyswajać wiedzę. Szczególnie będziemy motywować dziewczynki do podejmowania aktywności w kierunku zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi. Ponadto dla wszystkich uczniów zorganizowane zostaną plenery edukacyjne pozwalające na możliwość uczenia się w inspirującym środowisku (Ogród Doświadczeń w Krakowie-zajęcia w laboratoriach dla młodych badaczy-1 dzień IV.14; Centrum Nauki Kopernik w Warszawie- warsztaty naukowe 2 dni X.14.

b) Matematyka i informatyka (2 h tyg. dla 4 grup) - zajęcia prowadzące do rozumowania, myślenia przyczynowo - skutkowego, krytycznego. Nauczyciele skorzystają z cyfrowych narzędzi edukacyjnych: program eXe do tworzenia lekcji elektronicznych w szczególności z zastosowaniem webquestów (metoda projektu oparta o zasoby Internetu).

Inne metody i techniki to:

• posługiwanie się matematyką i komputerem w praktycznym celu

• ćwiczenia w terenie

• projektowanie gier matematycznych

• prezentacje multimedialne

• praca z matematycznymi programami komputerowymi

c) Zajęcia z języka angielskiego (1 h tyg. dla 4 grup) - czynnościowe nauczanie, praktyczne stosowanie języka, przygotowanie do internetowej komunikacji z partnerską szkołą.

Metody:

• Reagowania Całym Ciałem (TPR),

• m. The Silent Way,

• m. Counselling Language (CLL),

• sugestiopedia itp.

d) Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w matem. - 1 h tyg. dla każdego ucznia. Analiza potrzeb wskazała na 8 (3k) uczniów

e) Festiwal Nauki - podczas którego uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy. Spotkają się z przedstaw. zawodów, w tym kobiet które osiągnęły sukces. . Wszystkie zajęcia odbywać się będą bezpośrednio przed lub po lekcjach. Na potrzeby zajęć zakupimy materiały i pomoce dydaktyczne w tym programy komputerowe, tablice multimendialne, rzutnik i laptop.

Produkty projektu:

• 1 opracowana publikacja

• 10 programów zajęć dodatkowych

• 8 h szkoleń wstępnych dla nauczycieli

• 416 h treningów

• 416 zajęć matematyczno-informatycznych

• 208 h zajęć z języka angielskiego

• 416 h zajęć wyrównawcze

• 480 h opieki metodycznej

• 128 h opieki psychologicznej

• 2 plenery edukacyjne

• 1 festiwal nauki

• 35 scenariuszy z wykorzystaniem BLP

• 7 scenariuszy równościowych

W ramach współpracy ponadnarodowej zastosowane zostaną następujące działania:

1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju - wdrożenie koncepcji BLP (model nr 3) opracowaną przez prof. G. Claxtona. Wyniki jego badań wskazują, że są 4 główne dyspozycje uczenia się (4 R).

• Resilience (Rezyliencja) - motywacja do uczenia się i wytrwania w tym stanie, determinacja.

• Resourcefulness (Przedsiębiorczość) - dyspozycja do zastosowania różnorodnych strategii uczenia się.

• Reflectiveness (Refleksyjność) -dyspozycja do myślenia o procesie uczenia się i o sobie jako rozwijającym się uczniu.

• Reciprocity (Odwzajemnianie) - dyspozycja do uczenia się z innymi i od innych.

Dyspozycje istnieją w nas wszystkich, a ich poziom nie jest ustalony w momencie urodzenia lub gdy opuszczamy szkołę. Mogą być ciągle rozwijane przez każdego bez względu na zdolności, pochodzenie społeczne czy wiek. Zajęcia będą prowadziły do ich osiągnięcia.

2. Doradztwo, wizyty studyjne. Anglia - Polska(III.14) - superwizja, konsultacje, zapoznanie polskich nauczycieli z wdrażanym modelem, w tym 20 h szkolenia dla 7 os. rady pedagogicznej (model nr 1 i 5). W trakcie wizyty nauczyciele z Anglii poprowadzą szkolenie:

• Założenia BLP - 4 h

• Dyspozycje uczenia się - 8 h

• Przykłady dobrej praktyki - 8 h

Polska-Anglia(V.14) - wyjazd nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe - poznanie metod pracy.

3. Tłumaczenie „My Learning Log" i opracowanie polskiej wersji „Indywidualnego dziennika uczenia się" (model 2).

Publikacja - 200 stron A 5, 100 egz. Zawartość: Wstęp - Co to jest BLP?, Część gł. - zadania ukierunkowane na rozwój wyobraźni i logicznego myślenia, opis ważniejszych metod sprzyjających samodzielnemu uczeniu się oraz część III-„pamiętnik uczenia się".

4. Internetowa wymiana doświadczeń ze szkoła partnerska.

• 1 nowo wdrożona koncepcja BLP

• 2 wizyty studyjne

• 11 osób biorących udział w wizytach st.

• 100 szt. „Indywidualnego dziennika uczenia się"

• 20 h szkolenia