O nas                              O grantodawcy              O operatorze                 Galeria                            Materiały                        Kontakt                   

O NAS
Logo_SNEP

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej (www.snep.edu.pl) to jedna z nielicznych organizacji pozarządowych zrzeszająca nauczycieli szkół oraz przedszkoli. Powstała w 2001 r. i ma zasięg ogólnopolski. W ramach SNEP działa kilkanaście kół terenowych, zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Swoje cele statutowe realizuje m.in. poprzez popularyzację wiedzy i kwalifikacji nauczycieli, organizowanie kursów, dyskusji oraz warsztatów pedagogicznych, popieranie innowacji pedagogicznych, działalność wydawniczą. Najwyższą Władzą jest Walne Zebranie Członków. Całokształtem kieruje Zarząd. Kontrolą zajmuje się Komisja Rewizyjna. W dorobku SNEP ma kilkadziesiąt konferencji poświęconych wczesnej edukacji oraz wiele akcji i projektów szkoleniowych, m.in. w postaci zadań zleconych, w tym również MEN. Od kilku lat zajmuje się problematyką małych wiejskich szkół i metodyką pracy w klasach łączonych, także pod kątem innowacji i inicjatyw uczniowskich; posiada bogaty dorobek wydawniczy: przewodniki metodyczne, książki edukacyjne oraz czasopismo „Nauczyciel z Klasą". Członkami wspierającymi jest wiele instytucji działających na polu oświaty i życia społecznego, lokalnego. Samodzielnie bądź w partnerstwie SNEP zrealizowało bądź realizuje wiele projektów. W wyniku ich realizacji m.in. utworzono 73 ośrodki przedszkolne, objęto wsparciem ponad 900 przedszkolaków oraz ok. 100 nauczycieli z terenu 4 województw: śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. SNEP było tematem pracy magisterskiej - w roku 2008 Aleksandra Fabisz (promotor - Lidia Wolman) na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego obroniła pracę pt: „Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej jako jedna z możliwości w drodze do uzyskania awansu zawodowego".

Stowarzyszenie prowadzi własne badania w dziedzinie edukacji, głownie w małych wiejskich szkołach.

Działalność SNEP została dostrzeżona i doceniona, otrzymując wiele wyróżnień i nagród - m.in. w październiku 2008 r. Prezes SNEP Maria Lorek została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Od roku 2010, w związku z wprowadzeniem projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III" członkowie SNEP, prowadzą ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli i organów prowadzących (zarówno gmin jak i organizacji pozarządowych) dotyczące przygotowania wniosków oraz wdrożenia projektu, w tym największą w Polsce, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Kilku członków Stowarzyszenia bierze czynny udział w tworzeniu bezpłatnego podręcznika dla klasy pierwszej "Nasz Elementarz".

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest Instytucją nastawioną na zysk, jego misją jest integracja środowiska nauczycieli szkół i przedszkoli we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju uczniów.

SNEP ma warunki lokalowe do realizacji projektów - biuro jest wyposażone w zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektów - komputery, drukarki, meble, środki pomocnicze. Posiada nieskrępowany dostęp do sal lekcyjnych, dobre warunki do bezpiecznego przechowywania i archiwizacji dokumentów projektowych (strzeżona siedziba, pomieszczenia archiwizacyjne zamykane i dozorowane). Od początku istnienia SNEP ma swoją siedzibę w Katowicach, przy ul. Studenckiej 18.

Kadra zarządzająca SNEP to specjaliści z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym, także w realizacji projektów - unijnych (EFS - PO KL, Equall, fundusze norweskie, fundusze szwajcarskie, FIO, i inne) oraz krajowych (MEN, Urzędy Marszałkowskie, inne). Wszystkie osoby zaangażowane w pracę Stowarzyszenia mają wysokie kwalifikacje i wiedzę, uczestniczą w szkoleniach pogłębiając swoje umiejętności. Posiadają umiejętności z wielu dziedzin, w tym obsługi programów komputerowych niezbędnych do pracy przy realizacji projektów. Prace na rzecz Stowarzyszenia wykonywane są bezpłatnie. Ze SNEP stale współpracuje duże grono wolontariuszy.

Nasze doświadczenie w realizacji Projektów:

Tytuł projektu Źródło finansowania/ nazwa programu Wartość projektu Okres realizacji
Mała Szkoła - Wielka Sprawa UE EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 998 tys. zł 01.01.2011-31.08.2012
Bociany integrują Gmina Ustroń 60 tys. zł/rok 01.11.2006- nadal
Przygody Młodych Badaczy (partnerstwo) UE EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 960 tys. zł. 01.03.2011-30.03.2012
Wieś Przyjazna Dzieciom (partnerstwo) UE EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3,3 mln zł. 01.09.2007-30.03.2009
Pomocna Dłoń (partnerstwo) UE EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3,4 mln zł 01.09.2009-31.07.2011
Turystyka i Przygoda (partnerstwo) Fundusz Inicjatyw Oświatowych 150 tys. zł 01.07.2009-30.08.2009
Swansea i Śląsk na rzecz Edukacji UE Commenius Regio 44400 euro 01.07.2009-30.08.2010
Szkolenia moją szansą na przyszłość (partnerstwo) UE EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 49.5 tys. zł 01.03.2008-31.08.2008
Społeczna Przestrzeń Edukacji (Fundacja partnerem SNEP) Grant Szwajcarski 539/D/2/2012 887 670 01.09.2012-31.08.2013
Zakątek Przedszkolaka POKL.09.01.01-24-024/12 466 432,8 01.01.2013-31.07.2014
Elementarz Przedszkolaka POKL.09.01.01-24-046/12 590 059,54 01.08.2012-31.07.2013
Obywatele Małych Szkół Grant Szwajcarski 070/M/2011 222 168 01.09.2013-31.08.2014
Szansa Małych Szkół POKL.09.01.02 41/POKL/9.1.2/2013 780 845
(w negocjacji)
1.01.2014- 30.06.2015
PWP BLP Rozwijanie Potencjału Uczenia się POKL/I/9.1.2/PN/2013 375 754,61 1.01.2013- 30.06.2015

O wybranych Projektach:

Projekt „Mała Szkoła- Wielka Sprawa" (http://www.msws.elementarz.edu.pl)
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - o wartości ponad 998 tys zł. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 6 szkół wiejskich z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych o model pracy w grupie różnowiekowej oraz metodę projektu edukacyjnego. Opracowane programy opierają się na koncepcji konstruktywizmu społecznego, będącego podstawą edukacji w najbardziej rozwiniętych krajach Europy i świata. Cel zrealizowano przez uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języka angielskiego, przedsiębiorczości i nauk matematyczno - przyrodniczych oraz opiekę psychologiczną dla dzieci, nakierowaną na tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego. Projekt realizowany był w sześciu małych szkołach województwa śląskiego i dotyczył treningów aktywności twórczej, zajęć dodatkowych, warsztatów, doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt. W ramach projektu opracowano 5 programów autorskich dotyczących nauczania w grupach różnowiekowych. Projekt trwał od 1.01.2011 do 31.08.2012r.

„Bociany integrują" (http://www.snep.ids.bielsko.pl)
Projekt realizowany od kilku lat przez SNEP w Gminie Ustroń, z dofinansowaniem ciągłym w wysokości 6 tys. zł rocznie, polegający na internetowym monitorowaniu bocianiej rodziny, cieszy się ogromnym zainteresowaniem obserwatorów.

„Przygody Młodych Badaczy" (http://www.mlodzibadacze.pl/)
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie byliśmy partnerem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz", o wartości ponad 960 tys zł. Celem ogólnym projektu "Przygody Młodych Badaczy" było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do Szkół Fundacji "Elementarz" w obszarze kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Społeczna Przestrzeń Edukacji (http://snep.edu.pl/spesnep/index.htm)
Projekt „Społeczna Przestrzeń Edukacji” (SPE) realizowany był w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

Założeniem SPPW jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami. Projekt SPE realizuje cel główny w obszarze tematycznym, który „promuje społeczeństwo obywatelskie, niezbędne do pogłębienia spójności społeczno-gospodarczej w Polsce oraz promuje i wzmacnia partnerstwo pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii.”

Głównym celem SPE było zwiększenie aktywnego udziału obywateli skupionych wokół Małych Szkół z terenów woj. lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego i śląskiego poprzez wdrożenie programów służących rozwojowi postaw obywatelskich i samorządności oraz angażowaniu uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego i przygotowanie ich do przejęcia roli liderów społecznych w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju i równości szans w okresie od IX 2012 do VIII 2013.

Projekt realizowany był w partnerstwie krajowym i zagranicznym.

Operatorem Grantu Blokowego SPPW jest ECORYS Polska Sp. z o. o ( http://www.swissgrant.pl) w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Obywatele Małych Szkół (http://snep.edu.pl/obywatele_malych_szkol/)
Celem projektu było zwiększenie aktywnego udziału obywateli skupionych wokół 9 Małych Szkół z terenów woj. lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego poprzez wdrożenie programów służących rozwojowi postaw obywatelskich i samorządności oraz angażowaniu uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego i przygotowanie ich do przejęcia roli liderów społecznych w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju i równości szans w okresie od IX 2013 do VI 2014. Istotą projektu było:

  1. Zwrócenie uwagi na rolę aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie konferencji oraz działania promocyjne
  2. Wykreowanie partycypacyjnego modelu demokracji w oparciu o ideę: Obywatele Małych Szkół
  3. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprzez warsztaty dla trenerów
  4. Wizyty studyjne małych szkół z Czech oraz szkół objętych projektem
  5. Treningi, których efektem będzie realizacja wybranych przez uczniów przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego
Partnerami Lidera projektu byli: Fundacja „Elementarz" (parter krajowy) oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego i Szkoła Podstawowa w Milikowie w Czechach (partnerzy zagraniczni z UE).

Elementarz Przedszkolaka oraz Zakątek Przedszkolaka
Dwa projekty realizowane w ramach PO KL dotyczyły zwiększenia szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych. W ramach Elementarza Przedszkolaka uruchomiliśmy cztery ośrodki edukacji przedszkolnej w gminach Niegowa (Moczydło, Postaszowice, Tomiszowice) i Kroczyce (Siamoszyce), wyposażyli je w pomoce dydaktyczne i finansowali zajęcia przedszkolaków.

W ramach Zakątka Przedszkolaka wzbogaciliśmy ofertę edukacji przedszkolnej w Soli-Kiczorze, w gminie Rajcza.