Projekt jest propozycją rozwiązania problemów zdiagnozowanych we wszystkich biorących udział w projekcie szkołach i wpływających na niską jakość kształcenia. Jest to słaba motywacja do nauki, brak wiary w sens uczenia się, brak zajęć pomagających się uczyć, doskonalić kompetencje, wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce. Dzięki zastosowaniu specyficznych programów nauki, plenerów edukacyjnych i innych wsparć edukacyjnych, rezultatem projektu będzie wzrost motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się, Podniesienie kompetencji matematycznych i posługiwania się TIK, zminimalizowanie trudności w nauce matematyki i podniesienie jakości kształcenia.