O projekcie:

Projekt jest odpowiedzią na konkurs nr 41/POKL/9.1.2/2013 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

Poprawienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych nakierowanych na treningi skutecznego uczenia się, dodatkowe zajęcia matematyczno- informatyczne, wyrównawcze i opiekę psychologiczną w okresie I 14 - VI 15. Wzrost motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się wśród około 100 (53k) uczniów na 130 (68k) poprzez Treningi Skutecznego Uczenia się w okresie trwania projektu Podniesienie kompetencji matematycznych i posługiwania się TIK u około 100 (51k) uczniów na 130 (68k) poprzez dodatkowe zajęcia mat - inf. w okresie trwania projektu. Zminimalizowanie trudności w nauce matematyki u 24 u. (12k.) poprzez zajęcia wyrównawcze i opiekę psych. dla ok. 130 u. (68 k) w okresie trwania projektu. Podniesienie jakości kształcenia poprzez wsparcie i opiekę psych dla ok. 130 u (68 k) w okresie trwania projektu.

Model zajęć:

Realizację projektu rozpoczęło opracowanie szczegółowych programów zajęć przez zatrudnionych nauczycieli. Od II.14 prowadzone są zajęcia dodatkowe oparte o 2 wzorce:

• Konstruktywistyczny - który otrzymał rekomendację w Raporcie TALIS. W tym wzorcu odchodzi się od systemu klasowego na rzecz pracy w grupach uczniów z dwu najbliższych sobie roczników. Zajęcia prowadzone są we wspólnym obszarze tematycznym z różnicowanym poziomem wymagań.

• BLP - Building Learning Power - koncepcja opracowana na Uniwersytecie w Winchester wskazująca, jak osiągnąć kompetencje kluczowe poprzez zaszczepienie wśród uczniów odpowiednich dyspozycji uczenia się.

 Wszyscy uczniowie uczestniczą co tydzień w 5h spójnym tematycznie bloku obejmującym 2h Treningów Skutecznego Uczenia i 3h zajęć matematyczno-informatycznych.

Trening Skutecznego Uczenia - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na wzrost motywacji, umiejętności uczenia się, rozwój kompetencji kluczowych, wdrażające konstruktywistyczny model nauczania i koncepcję BLP - opracowaną przez prof. G. Claxtona i z powodzeniem wdrażaną w Anglii, Nowej Zelandii, Singapurze, USA. Wyniki jego badań wskazują, że istnieją 4 główne dyspozycje uczenia się - tzw. 4 R:

• Resilence (Rezyliencja) - motywacja do uczenia się i wytrwania w tym stanie, determinacja

• Resourcefulness (Przedsiębiorczość) - dyspozycja do zastosowania różnorodnych strategii uczenia się.

• Reflectiveness (Refleksyjność) - dyspozycja do myślenia o procesie uczenia się i o sobie jako rozwijającym się uczniu.

• Reciprocity (Odwzajemnianie) - dyspozycja do uczenia się z innymi i od innych.

Dyspozycje istnieją w nas wszystkich, a ich poziom nie jest ustalony w momencie urodzenia lub gdy opuszczamy szkołę. Mogą one być ciągle rozwijane przez każdego bez względu na zdolności, pochodzenie społeczne czy wiek. Zajęcia będą prowadziły do ich osiągnięcia. Rozpoczynały się będą 15 min. rozgrzewką, polegającą na ruchowych ćwiczeniach kinezjologicznych wykorzystujących harmonijne współdziałanie lewej i prawej półkuli mózgowej oraz krótkich zadaniach rozwijających wyobraźnię.

Zajęcia matematyczno-informatyczne - prowadzą do rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. W trakcie zajęć stosowane będą następujące zasady:

• Uczenie matematyki w odniesieniu do rzeczywistości

• Tematyka spójna z motywem przewodnim miesięcznego projektu

• Rozwijanie umiejętności matem. poprzez indywidualne podejście

• Atrakcyjność zadań tekstowych Metody i techniki:

• Techniki animacji

• Ćwiczenia w terenie

• Projektowanie gier matem.

• Praca z matematycznymi programami komputerowymi itp.

Zajęcia oparte będą o uczenie się binarne (parami) i pracę w większych grupach (m. in grupy 4 osobowe z zastosowaniem techniki „partnerów od łokcia i oczu"). Nauczyciele będą korzystali z cyfrowych narzędzi edukacyjnych: program „eXe” do tworzenia lekcji elektronicznych w szczególności z zastosowaniem webquestów (metoda projektu oparta o zasoby Internetu).

Festiwale Nauki - podczas których uczniowie zaprezentują efekty pracy i spotkają się z przedstawicielami zawodów w tym z kobietami, które osiągnęły sukces, nie rezygnując z życia rodzinnego.

Opieka metodyczna - Nad wdrażaniem wzorca konstruktywistycznego, koncepcji BLP i nowoczesną pracą w grupach mieszanych wiekowo sprawował będzie opiekun metodyczny. Do jego zadań należała będzie także pomoc w przygotowaniu programów zajęć dodatkowych oraz scenariuszy oraz nadzór nad badaniem postępów uczestników.

Opieka psychologiczna - Wszyscy uczniowie objęci będą opieką psychologiczną by diagnozować uczniów, prowadzić warsztaty integrujące grupy mieszane wiekowo, w tym również na temat dyskryminacji, wykluczenia społecznego, równości płci i stereotypów. Do jego zadań należało będzie również doradztwo zawodowe oraz konsultacje z rodzicami i zidentyfikowanie osobistego menu uczenia się każdego dziecka, m. in: preferencje sensoryczne, dominacja półkuli mózgowej, profil inteligencji.

Produkty projektu:

• 1320h treningów skutecznego uczenia się

• 1980h zajęć matematyczno-informatycznych

• 4 programy zajęć dodatkowych.

• 640 h. opieki metodycznej

• 4 plenery edukacyjne

• 8 festiwali nauki

• 72 scenariusze zajęć, w tym 10 równościowych

• 1320h zajęć wyrównawczych

• 1024h opieki psychologicznej

• 24 plany zajęć wyrównawczych